Goethite-in-quartz -ゲーサイト・イン・クォーツ-

Goethite-in-quartz -ゲーサイト・イン・クォーツ-